Знаете ли, че...

Реа - Русе консултира Община Русе по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища

Регионална енергийна агенция - Русе консултира Община Русе при нейното участие по програмата и изпълнението на основните ѝ дейности.Регионална енергийна агенция - Русе

Регионална енергийна агенция - Русе (РЕА) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2007 г. по програма „Интелигентна енергия - Европа“, проект „Създаване на Местни енергийни агенции в Лъохоу - Даненберг (Германия), Русе (България), Лас Палмас де Гранд Канария (Испания) и Перник (България)“.

Основни приоритети

o   Подпомагане на общините, бизнеса и неправителствения сектор при разработването и реализирането на проекти в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

o   Провеждане на информационни кампании, обучения и семинари в областта на ЕЕ и ВЕИ;

o   Разработване на стратегически документи в сферата на ЕЕ и ВЕИ;

o   Разработване на конкретни мерки за намаляване на енергоемкостта в региона;

o   Сътрудничество и подпомагане при приложение на енергоспестяващи технологии в транспортния сектор и земеделието в региона;

Основни цели

o   Подпомагане на националната, регионалната и местна политика за ефективно използване на енергията и енергийните ресурси, както и за защита на околната среда;

o   Повишаване на обществената осведоменост и знания в областта на ЕЕ и ВЕИ;

o   Насърчаване и развитие на пазара на енергийно ефективните материали и нови технологии;

o   Въвеждане на интегрирано планиране при използването на ВЕИ, както и улесняване трансфера на „ноу-хау“ и информация в сферата на ЕЕ;

o   Сътрудничество с местната и регионална власт, местния бизнес, други неправителствени организации на национално и европейско ниво при разработване и изпълнение на проекти в областта на ЕЕ, ВЕИ и защита на околната среда.

Дейността на РЕА - Русе е свързана с разработване на стратегически документи в сферата на ефективното използване на енергията и енергийните ресурси, производството и използване на енергия от ВЕИ, разработване на проекти и проектни идеи по местни, национални и европейски програми, организиране на семинари, обучения и информационни кампании, консултиране на органите на местната власт, фирми представители на местния бизнес и други организации, подготовка на апликационни форми по национални и европейски програми, както и управление на проекти по оперативни и други програми с Европейско финансиране.